Menu
Aktualne informacje o dostępie do świadczeń zdrowotnych w sytuacji epidemiologicznej znajdują się na stronach ośrodków.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Onkologiczna ALIVIA z siedzibą przy ul. Wąwozowej 11, 02-796 Warszawa („Administrator”).

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania przez Fundację Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym w Fundacji Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem poczty elektronicznej: daneosobowe@alivia.org.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym przez Fundację serwisu na rzecz pacjentów onkologicznych w Polsce pod adresem https://onkomapa.pl/. Przetwarzanie danych przez Fundację odbywa się w celu wykonania zadania realizowanego przez Fundację, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086), a także statutem Fundacji.

Fundacja przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, tytuł naukowy, specjalność, miejsce wykonywania pracy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia przez Fundację serwisu pod adresem https://onkomapa.pl/, bądź do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Przysługuje Państwu prawo do:

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.