Skopiowane! KRS 0000358654 Menu

 

Regulamin serwisu ALIVIA ONKOMAPA.PL

 Definicje:

 1. Operator – Alivia Fundacja Onkologiczna z siedzibą w (02-737) Warszawie, ul. Niedźwiedzia 4c, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358654.
 2. Serwis  –  serwis internetowy prowadzony przez Operatora pod adresem http://www.onkomapa.pl.
 3. Ocena – wyrażenie przez Pacjenta lub Osobę Towarzyszącą w skali od 1 do 5 stopnia satysfakcji z poszczególnych aspektów działania Placówki lub Lekarza.
 4. Opinia – recenzja wyrażona w postaci opisowej przez Pacjenta lub Osobę Towarzyszącą a dotycząca aspektów działania Placówki lub Lekarza.
 5. Użytkownik  – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu.
 6. Pacjent – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, u której zdiagnozowano chorobę nowotworową i która odbyła przynajmniej jedną wizytę u Lekarza, na którego Profilu pozostawia Ocenę i/lub Opinię, jak również w Placówce, której Ocena dotyczy.
 7. Osoba Towarzysząca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych towarzysząca Pacjentowi w procesie leczenia/ terapii.
 8. Lekarz – osoba będąca lekarzem, psychologiem, fizjoterapeutą, położną, terapeutą oraz inni nie wymienieni powyżej wykonujący czynności medyczne i paramedyczne.
 9. Placówka – podmiot (lub jego wyodrębniona część) świadczący usługi medyczne związane z procesem leczenia onkologicznego.
 10. Profil  – zbiór informacji publikowanych w Serwisie przez Operatora dotyczących Placówki lub Lekarza, z wyłączeniem Ocen i Opinii.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług oferowanych przez Operatora oraz zasady na jakich odbywa się korzystanie z Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga uprzedniego zapoznania się z treścią Regulaminu i akceptacji jego zapisów.
 3. Korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie jest nieodpłatne.
 4. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie:
  1. urządzenia z dostępem do sieci Internet; 
  2. przeglądarki internetowej; 
  3. adresu e-mail;
  4. numeru telefonu;
 5. W celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu urządzenia końcowe Użytkowników powinny mieć włączoną opcję obsługi plików typu „cookies”.
 6. Niedozwolone jest podejmowanie przez Użytkowników jakichkolwiek działań mających na celu destabilizację działania Serwisu, naruszenie jego integralności, nieuprawniony dostęp do danych lub ich modyfikację.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.
 8. Operator nie odpowiada za:
  1. przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych;
  2. szkody powstałe w następstwie zakłóceń lub niedostępności Serwisu, które nastąpiły wskutek zdarzeń niezależnych od Operatora;
  3. działalność serwisów internetowych należących do podmiotów trzecich połączonych z Serwisem poprzez np. odesłania internetowe.

 

§ 2 Pozyskiwanie oraz publikacja danych

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników, w tym Pacjentów i Osoby towarzyszące nie wymaga zakładania konta w Serwisie.
 2. Konto w Serwisie może zostać założone przez Lekarzy i przedstawicieli Placówek medycznych np. w celu udzielenia odpowiedzi na Opinie zamieszczone na Profilach. 
 3. Profile Lekarzy i Placówek zakładane są przez Operatora  na podstawie informacji pochodzących z publicznie dostępnych źródeł i rejestrów.
 4. Operator umożliwia Pacjentom oraz Osobom towarzyszącym publikowanie w Serwisie informacji dotyczących Lekarzy oraz Placówek w postaci:
  1. Ocen,
  2. Opinii.
 5. Operator dokłada należytej staranności w celu bieżącego:
  1. aktualizowania listy Lekarzy oraz Placówek,
  2. aktualizowania i modyfikowania Profili Lekarzy i Placówek.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do publikacji Ocen jedynie w formie zagregowanej.
 7. Operator przed opublikowaniem w Serwisie Opinii na temat Lekarzy dokonuje weryfikacji ich treści pod kątem zgodności z Regulaminem, w celu zapewnienia poszanowania ochrony dóbr osobistych Lekarzy.
 8. W przypadku przesłania przez Pacjentów i Osoby Towarzyszące Opinii, które są niezgodne z postanowieniami Regulaminu, przed publikacją Operator dokonuje ich uprzedniej moderacji. Może w tym celu kontaktować się z osobami je zamieszczającymi na podane dane kontaktowe.
 9. Rezygnacja z usług dostępnych w Serwisie przez Użytkowników może nastąpić w każdej chwili bez konieczności informowania Operatora o takim zamiarze. 
 10. Dane Lekarzy i Placówek nie podlegają usuwaniu z Serwisu, z wyjątkiem Lekarzy, którzy wykażą istnienie szczególnej sytuacji zawodowej, polegającej na tymczasowym lub stałym zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.   

 

§ 3 Usługi i warunki ich świadczenia

 1. Operator realizuje poprzez Serwis następujące usługi na rzecz Użytkowników:
  1. wyszukiwanie Placówek według wybranych kryteriów,
  2. wyszukiwanie Lekarzy według wybranych  kryteriów,
  3. publikowanie list Placówek według wybranej kolejności,
  4. publikowanie list Lekarzy według wybranej kolejności,
  5. publikowanie zagregowanych Ocen, Opinii oraz Profili Placówek i Lekarzy,
  6. publikowanie zagregowanych Ocen cząstkowych oraz zmian ocen zagregowanych w czasie,
  7. dokonywanie Ocen dotyczących Placówki lub Lekarza,
  8. dodawanie Opinii dotyczących Placówki lub Lekarza,
  9. filtrowanie wyników wyszukiwania według wybranych kryteriów.
 2. Niedozwolone jest dokonywanie Ocen lub dodawanie Opinii, zarówno na temat Lekarzy, jak i Placówek przez Pacjentów i Osoby towarzyszące, które nie odbyły wizyty u Lekarza lub nie korzystały ze świadczeń medycznych w Placówce.
 3. Niedozwolone jest dokonywanie Ocen lub dodawanie Opinii na temat Placówki lub Lekarza przez jednego Pacjenta i jedną Osobą towarzyszącą więcej niż jeden raz.
 4. Niedozwolone jest podejmowanie przez Użytkowników jakichkolwiek działań mających na celu:
  1. zamieszczanie nieprawdziwych Ocen lub Opinii;
  2. fałszowanie Ocen lub Opinii.
 5. Wszystkie Oceny i Opinie muszą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej ocenianych Lekarzy oraz opierać się wyłącznie na osobistych doświadczeniach Pacjentów i Osób Towarzyszących.
 6. Opinie dodawane przez Pacjentów i Osoby Towarzyszące:
  1. powinny być rzetelne, merytoryczne oraz zawierać uzasadnienie.
  2. nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego.
 7. Niedozwolone jest używanie przezwisk, wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych czy  obraźliwych.
 8. Niedozwolone jest umieszczanie treści odnoszących się do sfery prywatnej i rodzinnej Lekarzy, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, a także umieszczanie treści nawołujących do nienawiści lub zachęcających do popełnienia przestępstwa.
 9. Niedozwolone jest zamieszczanie Ocen i Opinii zmierzających do bezpodstawnego i sztucznego zaniżenia bądź zawyżenia wiarygodności Lekarza lub Placówki, a także Ocen i Opinii, które w inny sposób umyślnie wprowadzają w błąd.
 10. Niedozwolone jest zamieszczanie treści reklamowych, bądź innych materiałów promocyjnych lub ogłoszeń o charakterze komercyjnym.
 11. Osoba zamieszczająca Opinię ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone w Serwisie, a także za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną swoim działaniem w Serwisie.
 12. Operator może pozbawić Użytkownika prawa korzystania z Serwisu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu.
 13. Osoba zamieszczająca  w Serwisie Opinię wyraża zgodę na nieodpłatne jej publikowanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie przez Operatora. .

 

§ 5 Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści i informacje zamieszczone przez Użytkowników w Serwisie, a także za wszelkie szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu. W szczególności Operator:
  1. nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych, niezaktualizowanych, nieprawdziwych lub niezgodny z prawem;
  2. nie odpowiada za szkody pośrednie i bezpośrednie wyrządzone Lekarzom, Placówkom bądź osobom trzecim przez osoby zamieszczające Opinie, a także za utracone korzyści wynikające z ich działania, a spowodowane treścią Opinii bądź innych informacji zamieszczonych  w Serwisie.
 2. Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie zapisów Regulaminu, obowiązującego prawa bądź szkodę wywołaną swoimi działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych osobowych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 3. Operator zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 4. Operator nie pośredniczy w rozwiązywaniu jakichkolwiek sporów pomiędzy Lekarzami, Placówkami a Użytkownikami Serwisu.
 5. Operator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.

 

§ 6 Zasady ochrony danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Onkologiczna ALIVIA z siedzibą w (02-737) Warszawie przy ul. Niedźwiedzia 4c, („Administrator”). 
 2. Dane osobowe Lekarzy w zakresie imienia, nazwiska, specjalności, tytułu naukowego i miejsca wykonywania zawodu zostały pozyskane od placówek medycznych, w których świadczone są usługi medyczne przez Lekarzy.
 3. Dane pozostałych Użytkowników w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail i informacji o stanie zdrowia pochodzą bezpośrednio od tych osób lub od Osób Towarzyszących. 
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w Serwisie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, a także statutem Fundacji.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia przez Administratora Serwisu, bądź do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby wnoszącej żądanie, zgodnie z art. 21 RODO.
 6. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników są:
  1. osoby odwiedzające Serwis;
  2. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne i hostingowe, działające wyłącznie na zlecenie Administratora, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych.
 7. Użytkownikom, których dane są przetwarzane przez Administratora przysługują poniższe prawa:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby wnoszącej żądanie.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora dostępne są w Polityce prywatności pod adresem: https://alivia.org.pl/o-fundacji/polityka-prywatnosci/?polityka. 
 9. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania przez Administratora danych osobowych, a także w celu zrealizowania praw przysługujących osobom, których dane dotyczą należy skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych kierując wiadomość na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@alivia.org.pl

 

§ 6 Tryb zgłaszania nieprawidłowości i postępowanie reklamacyjne

 1. Zastrzeżenia dotyczące niezgodności treści Opinii z Regulaminem mogą być zgłaszane za pomocą funkcjonalności dostępnej w Serwisie  “Zgłoś nadużycie". W celu dokonania zgłoszenia nadużycia wymagane jest podanie, oprócz treści zgłoszenia, także imienia, nazwiska i adresu e-mail osoby dokonującej zgłoszenie
 2. Pozostałe zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy czy zakłócenia w działaniu Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną  na adres e-mail: onkomapa@alivia.org.pl.
 3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, na adres poczty elektronicznej osoby dokonującej zgłoszenia, chyba że wyraźnie zostanie wskazany inny sposób udzielenia odpowiedzi.
 4. Jeżeli powyższy termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Operator powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin na udzielenie odpowiedzi.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w przypadku: 
  1. zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu;
  2. konieczności dostosowania działania Serwisu i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa. 
 3. Operator zawiadomi Użytkowników o zmianie Regulaminu udostępniając jego treść na stronach internetowych Serwisu.
 4. Prawem właściwym dla realizacji Usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego oraz przepisów o ochronie danych osobowych.
 6. Ewentualne spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, a jeśli nie jest to możliwe, poddadzą je do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla:
  1. miejsca zamieszkania pozwanego w przypadku osób fizycznych;
  2. siedziby pozwanego w przypadku osób prawnych.