Menu
Aktualne informacje o dostępie do świadczeń zdrowotnych w sytuacji epidemiologicznej znajdują się na stronach ośrodków.

Regulamin serwisu ONKOMAPA.PL

 

 Definicje:

 1. Operator – Alivia - Fundacja Onkologiczna z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358654.
 2. Ankieter – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zbierająca w imieniu i na zlecenie Operatora Oceny oraz Opinie pacjentów na temat Placówek lub Lekarzy utrwalająca treść Ocen oraz Opinii w formie pisemnej lub elektronicznej.
 3. Serwis  –  serwis internetowy prowadzony przez Operatora pod adresem http://www.onkomapa.pl.
 4. Ocena – wyrażanie przez Respondenta w skali od 1 do 5 stopnia satysfakcji z poszczególnych aspektów działania Placówki lub Lekarza.
 5. Opinia – recenzja wyrażona w postaci opisowej i pisemnej przez Respondenta dot. aspektów działania Placówki lub Lekarza.
 6. Użytkownik  – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu.
 7. Pacjent – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, u której zdiagnozowano chorobę nowotworową.
 8. Osoba Towarzysząca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych towarzysząca Pacjentowi w procesie terapeutycznym.
 9. Respondent – Pacjent lub Osoba Towarzysząca.
 10. Lekarz – Użytkownik będący lekarzem, psychologiem, fizjoterapeutą, położną, terapeutą, oraz inni nie wymienieni powyżej wykonujący czynności medyczne i paramedyczne.
 11. Placówka – podmiot (lub jego wyodrębniona część) świadczący usługi medyczne związane z procesem leczenia onkologicznego.
 12. Profil  – zbiór informacji publikowanych w Serwisie dotyczących Placówki lub Lekarza z wyłączeniem Ocen i Opinii.
 13. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu ONKOMAPA.PL.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług oferowanych przez Operatora oraz zasady na jakich Użytkownicy Serwisu mogą z niego korzystać.
 2. Z Serwisu korzystać mogą tylko i wyłącznie Użytkownicy.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację zapisów Regulaminu.
 4. Korzystanie z usług Serwisu jest nieodpłatne.

 

§ 2 Zbieranie oraz publikacja danych

 1. Operator zbiera, magazynuje, przetwarza oraz publikuje w Serwisie dane dotyczące Placówek oraz Lekarzy w postaci:
  • Profili,
  • Ocen,
  • Opinii.
 2. Dane składające się na Profile (obejmujące adresy, numery telefonów, nazwy) pozyskiwane są przez Operatora ze źródeł publicznie dostępnych.
 3. Dane składające się na Oceny i Opinie wyrażane są przez Respondentów i przekazywane Operatorowi poprzez Ankieterów i Serwis.
 4. Operator może:
  • dodawać oraz usuwać z Serwisu Placówki oraz Lekarzy,
  • aktualizować i modyfikować ich Profile.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do:
  • publikacji Ocen jedynie w formie zagregowanej,
  • usuwania lub modyfikacji Ocen lub Opinii, które łamią postanowienia Regulaminu.

 

§ 3 Usługi i warunki ich świadczenia

 1. Serwis realizuje następujące usługi na rzecz Użytkowników:
  • wyszukiwanie Placówek według zadanych kryteriów,
  • wyszukiwanie Lekarzy według zadanych kryteriów,
  • publikacja list Placówek według zadanej kolejności,
  • publikacja list Lekarzy według zadanej kolejności,
  • publikacja zagregowanych Ocen, Opinii oraz Profili Placówek i Lekarzy,
  • publikacja zagregowanych Ocen cząstkowych oraz zmian ocen zagregowanych w czasie,
  • dokonanie Oceny Placówki lub Lekarza,
  • dodanie Opinii związanej z Placówką lub Lekarzem,
  • zgłoszenie Operatorowi podejrzenia naruszenia Regulaminu w związku z treścią Opinii,
  • zgłoszenie Operatorowi aktualizacji danych związanych z Placówką lub Lekarzem,
  • filtrowanie wyników wyszukiwania według zadanych kryteriów.
 2. Niedozwolone jest dokonywanie Ocen lub dodawanie Opinii przez Użytkowników nie będących Respondentami.
 3. Niedozwolone jest dokonywanie Ocen lub dodawanie Opinii dot. pojedynczej Placówki lub Lekarza przez jednego Użytkownika więcej niż jeden raz.
 4. W przypadku dodawania Opinii Operator przed jej publikacją w Serwisie może wymagać od Użytkownika autoryzacji takiego wpisu poprzez link aktywacyjny wysłany na jego adres email. Dodatkowo Operator może wstrzymać publikację Opinii w Serwisie do czasu zweryfikowania jej treści pod kątem zgodności z Regulaminem.
 5. Niedozwolone jest podejmowanie przez Użytkowników jakichkolwiek działań mających na celu destabilizację działania Serwisu, naruszenie jego integralności, nieuprawniony dostęp do danych lub ich modyfikację.
 6. Niedozwolone jest podejmowanie przez Użytkowników jakichkolwiek działań mających na celu fałszowanie Ocen lub Opinii.
 7. Niedozwolone jest pobieranie oraz dodawanie danych z/do Serwisu przez automaty (typu bot, crawler, itp.) (z wyjątkiem tych autoryzowanych przez Operatora).
 8. Warunkami technicznymi, które są niezbędne do prawidłowego i pełnego korzystania z Serwisu są:
  • dostęp do sieci Internet,
  • posiadanie konta e-mail,
  • przeglądarka internetowa – najnowsza wersja Google Chrome, Safari, IE, Firefox.  
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.
 10. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

 

§ 4 Zasady korzystania z serwisu

 1. W ramach Serwisu Oceny oraz Opinie mogą być wyrażane jedynie przez Użytkowników będących Respondentami.
 2. Dodanie Oceny lub Opinii następuje bez konieczności dokonania rejestracji w ramach Serwisu.
 3. Wszystkie Oceny i Opinie muszą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej podmiotów ocenianych oraz opierać się wyłącznie na osobistych doświadczeniach Respondentów.
 4. Opinie dodawane przez Użytkowników powinny być rzetelne, merytoryczne oraz zawierać uzasadnienie.
 5. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane (w tym Oceny oraz Opinie) nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego.
 6. Niedozwolone jest stosowanie przez Użytkowników przezwisk, używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych oraz obraźliwych.
 7. Niedozwolone jest umieszczanie treści odnoszących się do sfery prywatnej i rodzinnej Lekarzy, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, a także umieszczanie treści nawołujących do nienawiści lub zachęcających do popełnienia przestępstwa.
 8. Niedozwolone jest zamieszczanie Ocen i Opinii zmierzających do bezpodstawnego i sztucznego zaniżenia bądź zawyżenia wiarygodności Lekarza lub Placówki, a także Ocen i Opinii, które w inny sposób świadomie wprowadzają w błąd.
 9. Niedozwolone jest zamieszczanie przez Użytkowników treści reklamowych, bądź innych materiałów lub ogłoszeń o charakterze komercyjnym.
 10. Użytkownik może tylko raz zaopiniować każdą z Placówek lub Lekarzy przez wypełnienie ankiety, która po jej wypełnieniu i wysłaniu stanie się dla Użytkownika niedostępna i nie możliwa do zmiany w zakresie w jakim została wypełniona.
 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Serwisie a także ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniem w Serwisie.
 12. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie Opinii w Serwisie oraz na nieodpłatne korzystanie, publikowanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie przez Serwis  jego wypowiedzi udzielonych w formie Opinii.
 13. Opinie mogą podlegać weryfikacji przez Operatora, który może odmówić opublikowania opinii lub usunąć ją w całości lub części bez powiadomienia Użytkownika, jeżeli naruszają one zasady niniejszego Regulaminu.
 14. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 15. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa korzystania z Serwisu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu.

 

§ 5 Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści i informacje zamieszczone przez Użytkowników w Serwisie, a także za wszelkie szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, a w szczególności Operator :
  • nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub niezaktualizowanych,
  • nie odpowiada za informacje umieszczone w Serwisie, które są nieprawdziwe lub niezgodne z prawem,
  • nie odpowiada za szkody pośrednie i bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom, Lekarzom Iub Placówkom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania, spowodowane zawartością treści i innych informacji zamieszczanych  w serwisie przez Użytkowników,
  • nie odpowiada za szkody powstałe w następstwie zakłóceń lub niedostępności Serwisu, które nastąpiły wskutek zdarzeń niezależnych od Operatora,
  • nie odpowiada za działalność Serwisów internetowych należących do osób trzecich połączonych z Serwisem poprzez  np. odesłania internetowe.
 2. Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie zapisów niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 3. Operator zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 4. Operator nie pośredniczy w rozwiązywaniu jakichkolwiek sporów pomiędzy Lekarzami, Placówkami a Użytkownikami Serwisu.
 5. Wszelkie  zastrzeżenia co do działalności Serwisu, uwagi, sugestie oraz błędy Użytkownik może zgłaszać na adres mailowy podany w zakładce „Kontakt”.
 6. Operator nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
 7. Każdej osobie, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a w szczególności prawo wynikające z art 32 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

§ 6 Tryb zgłaszania nieprawidłowości i postępowanie reklamacyjne

 1. Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.
 2. Zastrzeżenia co do zgodności treści Opinii z Regulaminem zgłasza się bezpośrednio przy danej Opinii za pomocą przycisku/odnośnika "Zgłoś nadużycie".
 3. Pozostałe zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy w działaniu Serwisu zgłasza się drogą emailową na adres wskazany na stronie „Kontakt”, do której link znajduje się na dole każdej ze stron Serwisu.
 4. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane niezwłocznie na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 5. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika lub Profesjonalisty w terminie 14 dni, poprzez zgłoszenie tego na adres email wskazany na stronie „Kontakt”, do której link znajduje się na dole każdej ze stron Serwisu. Zgłoszenia reklamacyjne powinny zawierać w polu tematu emaila słowo „REKLAMACJA”.
 6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Operator powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
 7. Operator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.
 8. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje po wyczerpaniu trybu postępowania reklamacyjnego.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim opublikowaniu jego treści na stronach Serwisu.
 2. Prawem właściwym regulującym stosunki pomiędzy stronami jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.
 4. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 5. W przypadku zarejestrowania działań Użytkownika lub innego podmiotu niezgodnych z Regulaminem, Operator zastrzega sobie prawo do skierowania sprawy na drogę prawną i dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.