Rak
Menu

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności danych osobowych użytkowników serwisu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.onkomapa.pl (dalej jako: „Serwis”), stanowiącego własność fundacji „ALIVIA – Fundacja Onkologiczna” z siedzibą w Warszawie.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu („Użytkownicy”) jest „ALIVIA – Fundacja Onkologiczna” z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zaruby 9/131, 02­796 Warszawa, posiadająca NIP 5272630752 oraz REGON 142435498, wpisana do rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358654, adres e­mail: info@alivia.org.pl, nr telefonu: 22 266 03 40, właściciel Serwisu, zwany dalej „Administratorem”.

Pod pojęciem „Użytkownik” należy rozumieć osobę odwiedzającą witrynę Serwisu, korzystającą z Serwisu a także Lekarza.

1. Zakres i cel zbieranych danych

Serwis zbiera informacje o Użytkownikach zawarte tylko i wyłącznie w plikach Cookies. W stosunku do osób fizycznych posiadających możliwość rejestracji w Serwisie („Lekarze”), Administrator zbiera dane w zakresie: imię i nazwisko, adres e­mail, numer telefonu – są to dane niezbędne do dokonania rejestracji w serwisie przez Lekarzy, zaś celem przetwarzania tych danych jest umożliwienie tym osobom odpowiadania na opinie Użytkowników Serwisu oraz edycji swoich danych kontaktowych.

Podanie danych jest dobrowolne.

2. Prawo dostępu

1) Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania,

2) Użytkownik ma prawo żądania uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3) Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub w przypadku gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.

4) Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora, podany w niniejszej Polityce Prywatności, jak również za pośrednictwem panelu konta posiadanego w Serwisie.

5) Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

3. Mechanizm cookies

1) Strona internetowa Serwisu używa plików tekstowych zwanych Cookies.

2) Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.

3) W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użtkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

4) Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkownika.

5) Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.

6) Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej Serwisu. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.

7) Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) ­ sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

8) Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

9) Serwis wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

c) możliwości logowania do Serwisu (w przypadku Lekarzy);

d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie Serwisu.

Jak zarządzać plikami Cookies ­ instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

1. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

2. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?

hl=pl&answer=95647

4. Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie­czasu/blokowanie­zawartosci/

5. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

4. Adres IP

Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Serwisu.

5. Dostęp do danych osób trzecich

1) Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia lub zawarte stosowne umowy powierzenia w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2014 r. poz. 1182).

2) Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

6. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych 

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

7. Wyłączenie odpowiedzialności

1) Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

2) Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

8. Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres siedziby Administratora określony w niniejszym dokumencie lub na adres e­mail: info@alivia.org.pl

9. Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Administrator poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 25.03.2015 r.